Op woensdag 15 maart kun je bij de Provinciale Staten verkiezingen stemmen op de mensen die de komende vier jaar de provincie Noord-Holland gaan besturen. Om duidelijk te krijgen wat het belang is van provinciaal beleid voor mkb ondernemers sprak MKB-Amsterdam met Ilse Zaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor economie, arbeidsmarkt, toerisme en recreatie.

Begin maart is GO!-NH weer begonnen met een nieuwe groep ondernemers. Kunt u wat meer vertellen over dit stimuleringsprogramma van de provincie?

“Met GO!-NH helpt de provincie Noord-Holland startups en mkb-ers die met hun innovatie, product of dienst bijdragen aan een schone, duurzame en gezonde wereld én serieus willen groeien. Sinds de start van GO!-NH in 2018 zijn er ruim honderdzestig Noord-Hollandse ondernemers geweest die één van de drie trajecten van GO!-NH hebben gevolgd. Ook hebben we inmiddels een aantal partners aan het programma weten te binden die plaatsen in de trajecten beschikbaar stellen. Bijvoorbeeld de gemeente Alkmaar die circulaire ondernemers in de omgeving wil stimuleren en Techport dat als doel heeft om de maakindustrie te verduurzamen. GO!-NH gaat in ieder geval door tot eind dit jaar. Dan wordt het programma geëvalueerd en is het aan de nieuwe coalitie of GO!-NH door gaat en nog altijd aansluit bij de behoeften van de ondernemers en de doelen van de provincie. “

Wat doet de provincie nog meer om een goed ondernemersklimaat te creëren voor het mkb?

“Noord-Holland is rijk aan innovatieve ondernemers en dat willen we graag zo houden. Zonder innovaties gaan we onze doelen voor de energietransitie, circulaire economie en kringlooplandbouw niet realiseren. MKB-ondernemers zijn beter in staat kleine markten te ontwikkelen om te laten zien dat een concept werkt. Daarom ondersteunen wij hen op verschillende manieren: met advies (bijvoorbeeld via PIM NH), leningen (bijvoorbeeld via het InnovatiefondsNH en ROMInWest) en maatwerkbegeleiding (bijvoorbeeld via GO!-NH)

Er is op dit moment een groot tekort aan geschoold personeel. Daarom staat het thema arbeidsmarkt en onderwijs ook hoog op onze agenda. Een goede aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs is essentieel en daar werken wij samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheid aan. Tegelijkertijd wil ik het mkb oproepen om meer reclame te maken voor het eigen bedrijf. Laat zien wat je doet, zet de deur open! Wees niet te bescheiden. Er zijn zoveel mooie bedrijven in Noord-Holland. Niet alleen start-ups maar ook grote bedrijven. In de hele provincie is een enorm aanbod aan bedrijven en daarmee een aanbod voor werkzoekenden. Dat kunnen jongeren zijn, maar ook zij-instromers die willen switchen naar een andere baan.”

Contact met de ondernemers uit de provincie is ook belangrijk als we kijken naar de circulaire transitie. Het zijn de ondernemers die dit voor een belangrijk deel moeten doen en wij kunnen als provincie vooral ondersteunen. Bijvoorbeeld door programma’s als GO!-NH en PIM, maar ook door belemmerende wet- en regelgeving onder de aandacht te brengen bij het Rijk en de EU. Ook werken we er aan om bijvoorbeeld in het Noordzeekanaalgebied ruimte (fysiek en milieu) beschikbaar te houden voor circulaire bedrijven.

Om ervoor te zorgen dat ons beleid en onze acties aansluiten bij de behoeften van de ondernemers als het om deze transitie gaat, hebben we sinds kort circulair ambassadeur Leon van Ast aangesteld. Hij gaat actief in gesprek met de ondernemers in Noord-Holland. Niet alleen om hen verder te helpen, maar ook om binnen te provincie aan te kaarten wanneer er kansen zijn om het circulaire beleid te verbeteren.”

Wat kan de mkb ondernemer op het  gebied van detailhandel verwachten van de provincie?

“De provincie vindt aantrekkelijke winkelgebieden belangrijk voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Wij verzamelen jaarlijks informatie over de ontwikkelingen in de detailhandel. Gemeenten en ondernemers kunnen die informatie gebruiken bij het maken van nieuwe plannen of het bijstellen van een bestaande situatie in een gebied. Ook voeren wij in samenwerking met andere provincies een koopstromenonderzoek uit dat informatie oplevert over het winkelgedrag van inwoners en het bezoek aan winkelgebieden.

We bieden ook een subsidieregeling aan voor gemeenten, winkeliers en vastgoedeigenaren. Ondernemers kunnen de subsidie gebruiken om bijvoorbeeld leegstand terug te dringen, duurzame maatregelen te realiseren of een gezamenlijke webshop op te zetten. In april 2023 stellen wij deze regeling weer open. Tot slot is er het Wonen voor Winkels-traject. Doel hiervan is om gemeenten aan te sporen om leegstaande winkels een woonfunctie te geven. Het terugdringen van leegstand en het creëren van woningen maken winkelgebieden aantrekkelijker.”

Welke kansen ziet u om samen te werken met het bedrijfsleven en branche organisaties als MKB-Amsterdam?

“Als het gaat om het aantrekkelijk en toekomstbestendig houden van winkelgebieden dan is samenwerking met ondernemers van groot belang. Hierbij helpt het als deze ondernemers onderling goed georganiseerd zijn, zodat er samen gewerkt kan worden aan een gedeelde visie van hoe een bepaald gebied er in de toekomst uit zou moeten zien. Uiteraard zijn er al veel contacten met ondernemers, maar MBK-Amsterdam zou zeker een rol kunnen spelen bij het mobiliseren van winkeliers om actief mee te denken hoe we de winkelgebieden in de regio aantrekkelijk houden voor iedereen”

* Provinciale Staten (PS) zijn het algemeen bestuur van de provincie en vertegenwoordigen de bevolking van de provincie. In Noord-Holland bestaan Provinciale Staten uit 55 leden, verdeeld over 15 politieke partijen. De leden van Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) is het dagelijks bestuur van de provincie. GS bestaan uit 6 gedeputeerden en de commissaris van de Koning. De gedeputeerden worden eens per 4 jaar (na de provinciale verkiezingen) benoemd door de Provinciale Staten (PS).

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Jerry van Schaik

Jerry van Schaik

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Ondernemers winkelcentrum De Dukaat aan het Ecuplein : ‘Laat onze blauwe parkeerzone niet verdwijnen’

Ondernemers winkelcentrum De Dukaat aan het Ecuplein : ‘Laat onze blauwe parkeerzone niet verdwijnen’

Maik Schaffner, eigenaar van supermarkt Jumbo in winkelcentrum De Dukaat: ‘Wij zijn niet tegen de invoering van betaald parkeren. Maar bij het verdwijnen van de blauwe parkeerzone gaan bewoners met een parkeerontheffing op deze plekken staan.’ Guido Frankfurther: ‘Een goed functionerend winkelcentrum is belangrijk voor de leefbaarheid van het gebied.’ De commissie Mobiliteit en Openbare Ruimte van de gemeenteraad bespreekt donderdag de kwestie.

Leveranciers na elke levering terug naar Ringweg A10

Leveranciers na elke levering terug naar Ringweg A10

Vorige week maakte wethouder Van de Horst bekend 14 hoofdroutes voor autoverkeer te willen afsluiten. Vicevoorzitter Guido Frankfurther van MKB-Amsterdam: ‘Wij zien ook de voordelen van een autoluwere stad met minder drukte en een schonere lucht. Maar dat moet wel in goed overleg met het bedrijfsleven en in kleine, behapbare stappen, zodat het bedrijfsleven de tijd krijgt om zich aan te passen.’

Kantoorpanden Amstelveen moeten voldoen aan energielabel C

Kantoorpanden Amstelveen moeten voldoen aan energielabel C

Bedrijven in Amstelveen die nog niet voldoen aan de energielabel C hebben en brief gekregen om binnen twaalf weken een verbeterplan aan te leveren. Wethouder Floor Gordon: ‘Met het energielabel willen we ervoor zorgen dat gebouweigenaren energiezuinige maatregelen nemen. Dat is belangrijk om CO2 te besparen en het zorgt voor lagere energielasten.’

De Hanze Trade Summit: zakendoen én duurzaamheid

De Hanze Trade Summit: zakendoen én duurzaamheid

Bij Internationaal zaken doen komen niet alleen prijs en kwaliteit in de onderhandelingen ter sprake, maar steeds vaker ook meerdere SDG doelen. Erik de Boer, directeur MKB TRADE OFFICE: ‘Vrijdag 8 september hebben we een unieke internationale bijeenkomst voor ondernemers die importeren en exporteren of die de mogelijkheden voor import en export onderzoeken. Meld je snel aan!

Mkb’ers kunnen vanaf 21 maart energiesteun aanvragen

Mkb’ers kunnen vanaf 21 maart energiesteun aanvragen

Goed nieuws voor drukkerijen, bakkers en wasserijen. Ondernemers die voor hun bedrijf veel energie gebruiken, kunnen vanaf 21 maart hun aanvraag Tegemoetkoming Energie Kosten indienen. Met de energiesteun wordt maximaal vijftig procent tussen de door de overheid gestelde drempelprijs en maximumprijs voor energie gecompenseerd.